วันที่ 22 เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2562
บริษัท Cross Language
มิสึโนบุ ฟุคุตะตัวแทนกรรมการบริหาร

สำหรับบริษัทแล้ว ทรัพย์สินทางข้อมูล (ระบบข้อมูลและข้อมูล) ถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัท โดยใช้ในการพัฒนาและจำหน่ายแพคเกจและซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ การสร้างระบบการแปล การนำเสนอทางออก และการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของบริษัท นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลมิให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ยังถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท
เพื่อรักษาทรัพย์สินทางข้อมูลจากภัยคุกคามต่างๆ บริษัทได้ทำการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและปลอดภัย ดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามหลักกลยุทธการบริหาร รวมทั้งสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า

1. ด้วยความตั้งใจของคณะผู้บริหารในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลของบริษัท ทางบริษัทจึงสร้างและบริหารระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางจัดการอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เรายังพยายามรักษาความลับ ความปลอดภัยและการเข้าถึงทรัพย์สินทางข้อมูล รวมทั้งรักษาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อเป็นการดำเนินนโยบาย ISMS ทางบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลซึ่งประกอบด้วยผู้ดูแลของแต่ละฝ่าย กำหนดให้คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งสร้างระบบที่ทำให้ ISMS ของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

3. เพื่อรักษามาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับได้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทรัพย์สินทางข้อมูล ทางบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินและระเบียบการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเสี่่ยง รวมทั้งสร้างมาตรการตามหลักการบริหารความเสี่ยง

4. ทางบริษัทเคารพและดำเนินตามสัญญาที่มีต่อลูกค้าและคู่สัญญา รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดบังคับต่างๆ

5. ทางบริษัทดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยของข้อมูล

6. ทางบริษัทดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษานโยบาย ISMS ให้มีความต่อเนื่อง

7. เพื่อปรับปรุงและรักษานโยบาย ISMS ให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ISMS และนโยบายพื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรมทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ

นโนบายนี้ เป็นการวางมาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลภายนอกบริษัท โดยการแจ้งให้พนักงานทั้งหมดทราบพร้อมทั้งแจ้งผ่านประชาสัมพันธ์ของบริษัท

จบ

Pocket