เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อความ ภาพถ่าย ภาพประกอบ ข้อความและภาพของผู้เขียน ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และผู้ให้บริการ

การใช้ Cookie

Cookie เป็นกลไกหนึ่งสำหรับจำแนกผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ในเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ได้ใช้กลไกดังกล่าวนี้ Cookie เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของลูกค้าโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ และอาจมีการอ่านโดยเซิร์ฟเวอร์ซึ่งส่ง Cookie นี้เท่านั้น Cookie ไม่ใช่สามารถประมวลผลในฐานะโปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่สามารถส่งไวรัสได้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับ Cookie และ Cookie จะถูกใช้ในการเข้าชมของลูกค้า โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึก IP/Internet address จากคอมพิวเตอร์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การระบุข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ลูกค้าสามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ Cookies ได้ ในกรณีนี้จะไม่สามารถเข้าใช้ Cookie ได้

เกี่ยวกับการสร้างลิงค์

โดยหลักแล้ว การสร้างลิงค์มายังเว็บไซต์นี้สามารถทำได้โดยเสรี ในการสร้างลิงค์ กรุณาแจ้งรายละเอียดและแอดเดรสของโฮมเพจ รวมทั้งจุดประสงค์ของการสร้างลิงค์ ชื่อและข้อมูลติดต่อ เป็นต้น อาจมีการปฏิเสธการเชื่อมโยง กรณีที่วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับบริษัทหรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท ทางบริษัทจะไม่ทำการตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งทำการลิงค์มายังหรือจากเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บลิงค์") URL อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทไม่รับประกันและรับรองข้อมูลที่อยู่ภายในเว็บลิงค์ นอกจากนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บลิงค์ของลูกค้าและเนื้อหาของเว็บลิงค์ และจะไม่มีการรับประกันสินค้าหรือบริการรวมทั้งเนื้อหาของเว็บลิงค์ดังกล่าว ในขณะที่ทำการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซค์ของบุคคลที่สาม

เกี่ยวกับเนื้อหา

แม้ว่าบริษัทพยายามที่จะรักษาความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย แต่บริษัทจะไม่รับประกันเนื้อหาไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และบริษัทจะไม่รับประกันในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นว่า เนื้อหาของข้อมูลนี้มีความถูกต้อง มีประโยชน์ มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้าหรือมีความปลอดภัย (เช่น ไม่มีการหยุดทำงานของเครื่อง ไม่เกิดข้อผิดพลาด มีการแก้ไขจุดบกพร่อง หรือไม่เกิดความเสียหายจากไวรัสต่อเว็บไซต์นี้และเสิร์ฟเวอร์ เป็นต้น) นอกจากนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งการใช้ข้อมูลหรือไม่สามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ อาจมีการยกเลิกหรือหยุดการทำงานของเว็บไซต์นี้ได้ จึงขอความกรุณาทำความเข้าใจไว้ ณ ที่นี้ อนึ่ง บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเว็บไซต์ รวมทั้งการยกเลิกหรือการหยุดทำการ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลล่วงหน้า

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การใช้และการอ่านเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละท่าน บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและเผยแพร่เว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดก็ตามต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือการใช้งานเว็บไซต์ (ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมอันรวมถึงความเสียหายต่อระบบเชื่อมต่อหรือคอมพิวเตอร์) รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าว เว็บไซต์นี้ใช้เบราว์เซอร์ Microsoft® Internet Explorer 5.0-6.0 โดย Windows ในเบราว์เซอร์อื่น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทำงานหรือหน้าจอแสดงผลไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากการใช้ร่วมกันของ CSS、HTML、javascript เป็นต้น

ข้อห้าม

 • การกระทำที่ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการละเมิดนั้น
 • การกระทำที่ก่อความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์นั้น
 • การกระทำที่ละเมิดกฎเกณฑ์และศีลธรรมทางสังคม หรือการกระทำใดๆ ที่อาจละเมิดกฎเกณฑ์และศีลธรรมทางสังคม
 • การกระทำที่เป็นอาชญากรรม การกระทำที่นำไปสู่อาชญากรรม หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นอาชญากรรม
 • การกระทำที่เป็นการแจ้งหรือรายงานข้อมูลเท็จ เช่น การลงทะเบียนอีเมลของบุคคลอื่น
 • การกระทำที่มีจุดประสงค์เพื่อการแสวงหากำไรหรือการดำเนินธุรกิจ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจมีจุดประสงค์ดังกล่าว
 • การกระทำที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
 • การกระทำที่ใช้หรือเผยแพร่โปรแกรมซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ไวรัส หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการใช้หรือเผยแพร่นั้น
 • การกระทำที่เป็นการใช้หรือการดาวโหลดข้อมูลของบริษัทซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
 • การกระทำที่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลของบริษัทไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ ไม่ว่าจะได้รับค่าบริการหรือไม่ได้รับค่าบริการก็ตาม
 • การกระทำที่สร้างระบบซึ่งสามารถใช้ข้อมูลของบริษัทได้ โดยถือว่าข้อมูลของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์
 • การกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการละเมิดนั้น
 • การกระทำที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมและอื่นๆ

ข้อมูลติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ชั้น 2 อาคาร Kioicho Park 3-6 คิโออิโจ ชิโยดะ-คุ โตเกียว
บริษัท Cross Language
03-5215-7633 ทีอีแอล ( 10 นาฬิกา 0 นาที - 18 นาฬิกา 0 นาที)
e-mail [email protected]

อื่นๆ

 • เนื่องจากการปรับปรุงเวอร์ชั่น บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัท
Pocket