Cross Language บริการจัดหาล่ามที่มีความชำนาญทางด้านธุรกิจและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ล่ามจะทำการศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวก่อนการแปลเสมอ

จัดหาล่ามที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชาและเนื้อหาด้วยทีมล่ามชั้นนำ

■ จัดหาล่ามระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากบริการจัดหาล่ามต่อครั้งแล้ว เรายังให้บริการจัดหาล่ามระยะยาว อาทิเช่น ล่ามสำหรับ ERP ล่ามสำหรับโครงการติดตั้งระบบ (ระยะเวลา 2-3 เดือน) หรือ การฝึกอบรม (ระยะเวลา 1 สัปดาห์) เป็นต้น
เราจะจัดหาล่ามที่เหมาะสมและมีความชำนาญในการแปลระยะยาว
ราคากลายเป็น hourly-wage system แตกต่างจากโครงสร้างค่าใช้จ่าย

■ โปรดไว้วางใจเราในการคัดสรรและจัดหาล่าม

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บริการล่ามของ Cross Language มีคุณภาพสูงคือ "ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่แปล"
เนื่องจากผู้ประสานงานแปลมีความคุ้นเคยกับเนื้อหาการแปลเป็นอย่างดี จึงสามารถแนะนำบริการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและตามความต้องการของท่าน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

■ เราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการล่ามทุกประเภท ตั้งแต่งานประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ การจัดหาล่ามในต่างประเทศ จนถึงการประชุมเฉพาะทางต่างๆ เช่น การปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น

เราสามารถจัดหาล่ามทั้งในและต่างประเทศเพื่อการประชุมระดับนานาชาติและการเข้าเยี่ยมอย่างเป็นทางการต่างๆ เช่น การประชุมนโยบายที่ดินนานาชาติ (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) การประชุมแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-จีน (เซี่ยงไฮ้และเทียนจิน ประเทศจีน) เป็นต้น (กรณีในต่างประเทศ จะจัดหาล่ามท้องถิ่นประจำประเทศนั้นๆ)
นอกจากนี้ เรายังสามารถจัดหาล่ามที่เหมาะสมกับสถานการณ์และตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเสรี อาทิ ล่ามระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการให้สัมภาษณ์สื่อ การเสนอผลงาน การประชุมคณะกรรมการ การเสนอแผนงาน หรือล่ามในสาขาเฉพาะทาง เช่น กฎหมาย เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถจัดหาล่ามที่พร้อมเดินทางกับลูกค้าจากต่างประเทศ เช่น นักลงทุนที่เดินทางมาเยี่ยมบริษัท

■ ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดหาล่าม & เคล็ดลับของประสิทธิภาพในการแปลของ Cross Language

ในสถานการณ์ที่ล่ามมีความจำเป็น อาจเกิดความไม่เข้าใจหรือความเห็นไม่ตรงกันอันเนื่องมาจากล่ามไม่สามารถแปลได้อย่างถูกต้องหรือเพียงพอ ซึ่งทำให้การประชุมเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นหรือทำให้การเสนอผลงานไม่ได้รับความเข้าใจที่ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่ล่ามไม่มีความสามารถเพียงพอ หรืออาจเกิดจากการที่ผู้ประสานงานไม่เตรียมพร้อมในการจัดหาล่ามหรือไม่เข้าใจภาพรวมของงาน ดังนั้นแล้ว เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้….

เตรียมความพร้อมของล่ามก่อนล่วงหน้า
ประสิทธิภาพของล่ามในวันจริงขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเป็นสำคัญ

เราเชื่อว่า เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของงานวันจริงได้อย่างละเอียดและเป็นรูปธรรม ผู้ประสานงานจะต้องสอบถามข้อมูลที่จำเป็นจากลูกค้า พร้อมทั้งทำเอกสารชี้แนะ (อิมเมจชีท) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการไว้ล่วงหน้า
นอกจากนั้น เรายังเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต่อการแปลอย่างละเอียด เช่น กำหนดการและเอกสารในวันจริง รายงานผู้เข้าร่วม เป็นต้น
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลจะระบุไว้ในขั้นตอนการจัดหาล่าม อย่างไรก็ตาม เราจะทำการสอบถามข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้

-วัตถุประสงค์ของการประชุมหรือการหารือคืออะไร? (เพื่ออะไร)
-ใครเป็นผู้ต้องการล่าม?
-ผู้เข้าร่วมคือใคร? จำนวนผู้เข้าร่วมโดยรวมคือกี่คน?
-รายชื่อผู้เข้าร่วมและตำแหน่งงาน

โดยการสอบถามรายชื่อผู้เข้าร่วมและตำแหน่งงานล่วงหน้า
เราสามารถเข้าใจว่า "ใครเป็นผู้ต้องการการแปล เกี่ยวกับเรื่องอะไรและจากใคร" "ใครเป็นผู้ตัดสินหรือกำหนดในท้ายที่สุด" เป็นต้น…
...
นอกจากนี้ ในการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมที่มีผู้เข้าร่วม 10-15 คน มักเกิดเหตุการณ์ที่หลายท่านเริ่มสนทนาในเวลาเดียวกัน
ในกรณีเช่นนี้ เราสามารถแก้ไขสถานการณ์และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

ล่ามเป็นดังผู้กำกับบทที่ขับเคลื่อนการประชุมให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น
นอกจากจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจและสามารถดำเนินบทสนทนาได้อย่างเป็นลำดับแล้ว ล่ามยังต้องมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและภาพรวมของการประชุม

ดังนั้น เพื่อให้ล่ามสามารถทำงานตามมาตรฐานข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงทำการเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างดี

■ ความเป็นมืออาชีพสูงของล่าม

Cross Language บริการจัดหาล่ามที่มีความชำนาญทางด้านธุรกิจและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี
เมื่อทำการรับสมัครล่าม ไหวพริบทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ความใส่ใจ ดังนั้น ล่ามของเราจึงทำการศึกษาข้อมูลและเตรียมพร้อมล่วงหน้าเสมอก่อนวันทำงานจริง จะไม่มีคำว่า "เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วจึงไม่เป็นต้องเตรียมการล่วงหน้า" จากเรา
นอกจากนั้น ในสถานการณ์จริง เราจะทำการแปลอย่างถูกต้องแม่นยำและด้วยมารยาททางธุรกิจที่ถูกต้อง ระหว่างดำเนินการประชุม ล่ามของเราจะทำการอ่านข้อมูล 2-3 ขั้นตอนล่วงหน้า และทำการแปลที่เหมาะสมต่อสถานการณ์และเวลาด้วยไหวพริบปฏิภาณ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Pocket